مهندسی تکنولوژی نرم افزار

مهندسی تکنولوژی نرم افزار

مهندسی کامپیوتر گرایش نرم افزار

(مهندسی تکنولوژی نرم افزار(کارشناسی ناپیوسته
 
 
 
مدیر گروه : مهندس یوسف موسی زاده