برنامه حضور مدیران گروه در ایام تابستان

برنامه حضور مدیران گروه در ایام تابستان

برنامه حضور مدیران گروه در ایام تابستان از تاریخ 98/4/9 به شرح ذیل می باشد:

 چهارشنبه ساعت 16-15 گروه کارشناسی ارشد کامپیوتر- آقای دکتر اصغری
 سه شنبه ساعت 12-10 گروه کارشناسی کامپیوتر-آقای دکتر رهنما
 سه شنبه ساعت 10-8 گروه کارشناسی ناپیوسته کامپیوتر-آقای مهندس موسی زاده
 دوشنبه ساعت 10:30-9:30  گروه برق-آقای دکتر رضایتی
 یکشنبه ساعت 10-8  گروه مهندسی صنایع و مدیریت صنعتی-آقای مهندس محبعلی
 سه شنبه ساعت 12-10  گروه مهندسی پزشکی-آقای دکتر کریمی