انتخاب واحد تکمیل ظرفیت 96

انتخاب واحد تکمیل ظرفیت 96

قابل توجه دانشجویانی که در مرحله تکمیل ظرفیت ثبت نام کرده آمد:

دانشجویان مقطع کارشناسی یکشنبه 1بهمن ساعت 10صبح

دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد پنجشنبه 5بهمن ساعت 10صبح

جهت دریافت برگه انتخاب واحد به دانشگاه مراجعه فرمائید.